Tariefwijzigingen MDF Access 2012-2015

Publication date 28 juni 2017

ACM heeft op 8 juni 2017 beslist op de bezwaren die door Tele2 en KPN zijn ingediend tegen het handhavingsbesluit van ACM van 4 juli 2016 en het besluit van ACM tot wijziging van voornoemd besluit, gedateerd 10 augustus 2016. ACM heeft de bezwaren van Tele2 gedeeltelijk gegrond verklaard en de bezwaren van KPN ongegrond verklaard. Op grond daarvan heeft ACM aan KPN een gewijzigde last onder dwangsom opgelegd. ACM draagt KPN op om de maandelijkse lijntarieven voor MDF Access in de periode 1 oktober 2012 tot 1 augustus 2015 zodanig aan te passen, dat aan ND-5 wordt voldaan.

Om aan het handhavingsbesluit van ACM te voldoen, past KPN de tarieven aan van een aantal dienstelementen uit het referentieaanbod voor MDF Access en een dienstelement uit het referentieaanbod voor SDF Access. De aangepaste tarieven treft u aan op onze website op de productpagina van MDF Access onder Tarievenlijst met als documentnaam ‘MDF Access bekendmaking tariefwijzigingen i.v.m. last onder dwangsom’ (28-6-2017). Van alle niet genoemde dienstelementen blijven de destijds geldende tarieven ongewijzigd.

De aanpassingen geschieden onder protest, uitsluitend om te voldoen aan het handhavingsbesluit van ACM. KPN zal rechtsmiddelen aanwenden tegen het handhavingsbesluit. Voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de onderhavige verplichtingen van KPN vervallen dan wel worden aangepast, behoudt KPN zich alle rechten voor, waaronder (doch niet beperkt tot) het recht om deze aanpassingen geheel of ten dele in te trekken en de destijds geldende tarieven te laten herleven.