Aankondiging nieuwe WLR-tarieven per 1 januari 2013

Publicatie datum 19 oktober 2012

Per 1 januari 2013 zal KPN de WLR-tarieven aanpassen in lijn met het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012. KPN verhoogt de WLR‑tarieven voor PSTN-aansluitingen met 5%. De overige WLR‑tarieven verhoogt KPN met 2,3% inflatiecorrectie. Dit laatste percentage is gebaseerd op de door het CBS over de periode januari t/m augustus 2012 gepubliceerde jaarmutatie van de CPI 2012 ten opzichte van de CPI 2011. Indien de definitieve jaarmutatie van de CPI 2012 van voornoemd percentage afwijkt, zal KPN de tarieven opnieuw berekenen en op basis daarvan de vanaf 1 januari 2013 verschuldigde vergoedingen herberekenen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte bedragen zal door middel van een debet‑ dan wel creditnota in rekening worden gebracht.

De WLR maandtarieven (excl. BTW) per 1 januari 2013 zijn:

VVA

WLR tarief

WLR PSTN enkelvoudig Rental Charge

€ 14,77

WLR ISDN 1 enkelvoudig Rental Charge

€ 17,09

WLR ISDN 2 enkelvoudig Rental Charge

€ 21,04

WLR PSTN meervoudig Rental Charge

€ 14,30

WLR ISDN 1 meervoudig Rental Charge

€ 14,58

WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge

€ 20,40

WLR ISDN 15

€ 134,86

WLR ISDN 20

€ 168,91

WLR ISDN 30

€ 199,29

WLR ISDN 30 City Phone

€ 44,02

Deze tarieven heeft KPN opgenomen in de Tariff Schedule (Annex 5 Tarieven) behorend bij de WLR-overeenkomst. KPN verwijst terzake naar de Wholesale website (www.kpn-wholesale.com).

Ten aanzien van de tarieven opgenomen in deze nieuwsbrief en de daarin genoemde annex, behoudt KPN zich alle rechten voor, waaronder het recht om de tarieven aan te passen en om de aldus aangepaste tarieven met terugwerkende kracht in rekening te brengen, vermeerderd met de wettelijke rente, indien de door KPN of andere marktpartijen tegen het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van1 mei 2012 aangewende rechtsmiddelen ertoe leiden dat de voor deze tarieven relevante verplichtingen voor KPN vervallen dan wel worden aangepast.