Aanpassingen referentieaanbod WBA

Publicatie datum 13 augustus 2010

Last onder dwangsom m.b.t. aanwijzingsbesluit RA WBA

In verband met het besluit last onder dwangsom van OPTA van 22 juli 2010 kondigt KPN hierbij de navolgende aanpassingen van het referentieaanbod WBA aan. Deze aanpassingen treden in werking op 20 augustus 2010.

 

1. Introductie Fair Use Policy voor informatieproducten (zipcode check en prequalifications)

KPN introduceert met ingang van 20 augustus 2010 een marktbrede Fair‑Use‑Policy op de informatieproducten voor WBA.[1][1] Vanaf deze datum zal KPN niet langer individuele quota hanteren voor het gebruik van ZipCode check en Pre‑qualification. In plaats daarvan geldt voor het gebruik van Pre‑qualifications een uniform quotum van 500 requests per uur. De verwerkingscapaciteit van de informatiesystemen wordt zo nodig aangepast aan de marktvraag. KPN behoudt zich het recht voor om afnemers van WBA die significant en structureel zonder objectieve rechtvaardiging meer gebruik maken van de informatieproducten voor WBA dan het marktgemiddelde beperkingen op te leggen voor het gebruik daarvan. Indien dergelijk misbruik van invloed is op de beschikbaarheid van de informatieproducten voor WBA voor andere gebruikers, dan is dat niet aan KPN toerekenbaar. Voor het gebruik van informatieproducten voor WBA is op basis van de thans geldende voorwaarden geen vergoeding verschuldigd. Mocht de introductie van bovengenoemde Fair‑Use‑Policy een significante toename van het gebruik van informatieproducten voor WBA teweeg brengen, dan behoudt KPN zich het recht voor een gebruikstarief te introduceren.

2. Introductie nieuwe KPI rapportages WBA

KPN zal aan afnemers van WBA eens per kwartaal een up‑to‑date WBA performancerapportage verstrekken, waarin wordt gerapporteerd over de totale hoeveelheid opgeleverde producten, de opgeleverde producten per marktpartij en alle service levels. In oktober verschijnt de eerste rapportage over het derde kwartaal van 2010.

3. Aanpassing boeteregeling KPI‑6 en KPI‑11

Voetnoot 3 onder de eerste tabel in paragraaf 3.17 van Annex 3 wordt met ingang van 20 augustus 2010 buiten werking gesteld.

4. Aanpassing artikel 9.10 raamovereenkomst

De voorlaatste zin van artikel 9.10 van de hoofdtekst van de Raamovereenkomst WBA komt met ingang van 20 augustus 2010 als volgt te luiden: "De uitkomst van een dergelijke procedure kan meebrengen dat KPN de ter uitvoering van desbetreffende regelgeving of uitspraak volledig of ten dele met terugwerkende kracht ongedaan kan maken (bij voorbeeld ingeval een door KPN ingesteld beroep tegen een tariefbesluit van OPTA gegrond wordt verklaard)".

De laatste zin van artikel 9.10 van de hoofdtekst van de Raamovereenkomst WBA wordt met ingang van 20 augustus 2010 buiten werking gesteld.

 

De hierboven onder 1 t/m 4 genoemde aanpassingen geschieden onder protest, uitsluitend om te voldoen aan bovengenoemd dwangsombesluit van OPTA. KPN heeft tegen het dwangsombesluit, en tegen het daaraan ten grondslag liggende aanwijzingsbesluit RA WBA van OPTA van 3 maart 2010 rechtsmiddelen aangewend. Voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de onderhavige verplichtingen van KPN vervallen dan wel worden aangepast, behoudt KPN zich alle rechten voor, waaronder (doch niet beperkt tot) het recht om deze aanpassingen in te trekken.
[1][1] Dit geldt alleen voor afnemers van WBA die een WBA IT interface voor levering (B2B) gebruiken vanaf versie 4.2. Voor gebruikers van een oudere versie blijven de individuele quota ongewijzigd van toepassing.