Fair Use Policy informatiediensten en nieuwe KPI rapportages voor MDF/SDF

Publicatie datum 30 juli 2010

KPN kondigt hierbij de navolgende aanpassingen van het referentieaanbod ULL en SLU aan. Deze aanpassingen treden in werking op 2 augustus 2010.

 

Introductie Fair Use Policy (FUP) voor informatieproducten voor de MDF/SDF dienst (MIP/xIP diensten).

KPN introduceert met ingang van 2 augustus 2010 een marktbrede Fair-Use-Policy op de informatieproducten voor de MDF/SDF-dienst, beter bekend als de MIP- en xIP-diensten. Vanaf deze datum zal KPN niet langer uur-/maandlimieten en notificaties aan MDF-partijen bij dreigende overschrijding hanteren. De capaciteit wordt zo nodig aangepast aan de marktvraag. KPN behoudt zich het recht voor om marktpartij(en) die significant en structureel zonder objectieve rechtvaardiging meer gebruik maken van MIP‑ en xIP‑diensten dan het marktgemiddelde beperkingen op te leggen voor het gebruik van de diensten. Indien dergelijk misbruik van invloed is op de beschikbaarheid van de MIP‑ en xIP‑diensten voor andere gebruikers, dan is dat niet aan KPN toerekenbaar.

Introductie nieuwe KPI rapportages MDF/ SDF

In oktober 2010 zullen afnemers van MDF/SDF een actuele performance rapportage over MDF/SDF ontvangen. Hierin wordt voor de maanden juli, augustus en september gerapporteerd over de totale hoeveelheid opgeleverde producten, de opgeleverde producten per marktpartij en alle service levels. KPN zal deze rapportage vervolgens elk kwartaal verstrekken.

Deze aanpassingen geschieden onder protest, uitsluitend om te voldoen aan bovengenoemd dwangsombesluit van OPTA. KPN heeft tegen het dwangsombesluit, en tegen het daaraan ten grondslag liggende aanwijzingsbesluit RA ULL/SLU van OPTA van 23 april 2010 rechtsmiddelen aangewend. Voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de onderhavige verplichtingen van KPN vervallen dan wel worden aangepast, behoudt KPN zich alle rechten voor, waaronder (doch niet beperkt tot) het recht om deze aanpassingen in te trekken.