Fair Use Policy voor informatieproducten WLR

Publicatie datum 10 september 2010

KPN introduceert met ingang van 15 september 2010 een marktbrede Fair-Use-Policy op de informatieproducten voor de WLR dienst, beter bekend als de WIP dienst. Vanaf deze datum zal KPN niet langer uur-/maandlimieten en notificaties aan WLR-partijen bij dreigende overschrijding hanteren.

De capaciteit wordt zo nodig aangepast aan de marktvraag. KPN behoudt zich het recht voor om marktpartij(en) die significant en structureel zonder objectieve rechtvaardiging meer gebruik maken van WIP-diensten dan het marktgemiddelde beperkingen op te leggen voor het gebruik van de diensten. Indien dergelijk misbruik van invloed is op de beschikbaarheid van de WIP-diensten voor andere gebruikers, dan is dat niet aan KPN toerekenbaar. Het recht van KPN om beperkingen op te leggen voor het gebruik van de WIP dienst geldt tevens indien en voorzover de WLR afnemer de vergoedingen voor de WIP dienst niet heeft voldaan.

Deze aanpassingen geschieden onder protest, uitsluitend om te voldoen aan het daartoe strekkende verzoek van OPTA. KPN heeft tegen het aan deze implementatie ten grondslag liggende aanwijzingsbesluit RA ULL/SLU van OPTA van 23 april 2010 rechtsmiddelen aangewend. Voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de onderhavige verplichtingen van KPN vervallen dan wel worden aangepast, behoudt KPN zich alle rechten voor, waaronder (doch niet beperkt tot) het recht om deze aanpassingen voor WLR Informatieproducten in te trekken.