Revisie tariefsverhoging Vaste Telefonie

Publicatie datum 24 februari 2012

Op 3 februari jl. heeft OPTA nadere informatie verstrekt over de te verwachten publicatiedatum voor het definitieve Marktanalysebesluit Vaste Telefonie. Dit zal naar verwachting in april 2012 gepubliceerd worden. Dit heeft als gevolg dat de door OPTA volgens het ontwerpbesluit (d.d. 14 juli 2011, kenmerk OPTA/AM/2011/201499, zie onderdeel XXXI van het dictum) voorgenomen mogelijkheid tot inflatiecorrectie voor gespreksopbouwdiensten niet al per 1 april 2012 in werking zal treden.

Voorts heeft het CBS op 9 februari jl. de CPI voor 2011 gepubliceerd. De jaarmutatie ten opzichte van de CPI voor 2010 bedraagt 2,3%.

Gelet op het bovenstaande, en met het oog op de door KPN in acht te nemen termijn van aankondiging, heeft KPN besloten de tarieven voor gespreksopbouwdiensten per 1 mei 2012 of, indien dat later is, de datum van inwerkingtreding van het definitieve Marktanalysebesluit Vaste Telefonie met inachtneming van bovengenoemd percentage te wijzigen. Dit geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat en in zoverre het definitieve Marktanalysebesluit Vaste Telefonie daaraan niet in de weg staat.

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag tarieven van de diverse KPN gespreksopbouwdiensten die vanaf bovengenoemde ingangsdatum zullen gelden. In uw TIE mailbox zult u vanaf 29 februari 2012 de tarieven vinden van de diverse KPN gespreksopbouwdiensten zoals die vanaf bovengenoemde ingangsdatum voor u zullen gelden.

De in onze brief van 31 januari jl. aangekondigde tariefwijziging voor gespreksopbouwdiensten per 1 april 2012 zal hiermee geen doorgang vinden.

Het vorenstaande laat onverlet dat partijen (inclusief KPN) het recht hebben om zich met juridische middelen tegen dit onderdeel van het definitieve Marktanalysebesluit Vaste Telefonie teweer te stellen.