Tariefswijzigingen MDF Access 2012-2015

Publicatie datum 19 augustus 2016

Om aan het handhavingsbesluit van ACM te voldoen, past KPN de tarieven aan van een aantal dienstelementen uit het referentieaanbod voor MDF Access en een dienstelement uit het referentieaanbod voor SDF Access. De aangepaste tarieven treft u aan op de website van MDF Access. Van alle niet genoemde dienstelementen blijven de destijds geldende tarieven ongewijzigd.

De aanpassingen geschieden onder protest, uitsluitend om te voldoen aan het handhavingsbesluit van ACM. KPN heeft rechtsmiddelen aangewend tegen het handhavingsbesluit. Voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de onderhavige verplichtingen van KPN vervallen dan wel worden aangepast, behoudt KPN zich alle rechten voor, waaronder (doch niet beperkt tot) het recht om deze aanpassingen geheel of ten dele in te trekken.