Verhoging tarieven MDF- en SDF Access en Collocatie per 1 januari 2012

Publicatie datum 21 oktober 2011

De tarieven van MDF Access, SDF Access en collocatie worden met ingang van 1 januari 2012 verhoogd met het inflatiecijfer van 2,2%. De nieuwe tarievenoverzichten vindt u op de Wholesale website.

Gelet op de door OPTA in het ontwerpbesluit ULL van 23 juni 2011 (OPTA/AM/2011/201353) voorgenomen tariefregulering, en met het oog op de door KPN in acht te nemen termijnen van aankondiging, heeft KPN besloten om per 1 januari 2012 de tarieven van MDF Access, SDF Access en Collocatie te verhogen met 2,2% inflatiecorrectie. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde CPI over de periode 1 januari t/m 31 januari 2011. Indien de definitieve CPI over 2011 van dat percentage afwijkt, zal KPN de tarieven opnieuw berekenen en op basis daarvan de vanaf 1 januari 2012 verschuldigde vergoedingen herberekenen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte bedragen zal door middel van een debet‑ dan wel creditnota in rekening worden gebracht.

- Nieuwe tarieven MDF Access (per 1-1-2012)
- Nieuwe tarieven SDF Access (per 1-1-2012)
- Nieuwe tarieven Collocatie (per 1-1-2012)