KPN start met een flexibeler FttH uitrolproces

Publicatie datum 21 mei 2021

KPN introduceert een flexibeler proces om FttH uit te rollen met als doel het verminderen van overlast voor bewoners en het verder versnellen van de glasvezeluitrol. Basis van het proces is de introductie van een zogenaamde “Outside FTU” (OFTU), een glasvezelaansluitpunt buiten de woning van de klant (naast de voordeur onder de grond bijvoorbeeld) van waaruit een klant eenvoudig en snel kan worden aangesloten.

Op dit moment monteert KPN NetwerkNL de glasaansluiting  (Fiber Termination Unit) op alle eindgebruikerslocaties in een uitrolgebied af in de meterkast. Dit wordt ook gedaan als een eindgebruiker geen koperdiensten afneemt van KPN of van een Wholesaleklant van KPN. Om te voorkomen dat het uitrolproces vertraging oploopt doordat de glasaansluiting om wat voor reden niet in de meterkast kan worden afgemonteerd, wil KPN NetwerkNL een eenvoudige manier voor (na-)aansluitingen realiseren. Hierdoor kan de snelheid van uitrol verder omhoog en wordt de overlast voor bewoners verminderd.

KPN NetwerkNL maakt wel overal een werkende verbinding maar doet dit buiten met een OFTU (Outside FTU), het provisorische eindpunt van ons netwerk. Voor deze werkzaamheden hoeft de bewoner niet meer thuis te blijven. Vanaf de OFTU worden klanten eenvoudig en in één arbeidsgang aangesloten, dit gebeurt dus klantgestuurd. Op adressen met een actieve koperdienst of waar de klant een glasdienst wil afnemen wordt de FTU wel in de woning aangelegd. Dat geldt ook voor adressen waar de koperlijn gebruikt wordt, ook als de klant daar (nog) geen glasdienst wil afnemen.

Het doel van deze “Customer Driven Rollout” is om:

1.     Nederlandse huishoudens sneller en efficiënter van glasvezel te voorzien;

2.     voor klanten die, om wat voor reden de deur niet open doen, een huisaansluiting (OFTU) te realiseren zonder dat er werkzaamheden in het huis hoeven plaats te vinden;

3.     voor deze klanten snel en eenvoudig, zonder laswerkzaamheden en in één arbeidsgang (de bewoner hoeft maar één keer thuis te zijn) een aansluiting in de woning te kunnen realiseren zodra daar om wordt gevraagd.

De werkzaamheden voor de aanleg van de basisinfrastructuur (BIS) worden losgekoppeld van het maken van de huisaansluiting (HAS). Voor de OFTU zijn verschillende technieken mogelijk waarvan KPN er een aantal in het veld zal testen. Vanaf de OFTU kunnen huisaansluitingen (HAS) dan worden gemaakt en is later via een nieuwe aanvraag voor een dienst (NL7) de HAS ook snel gemaakt. Met dit concept wordt het mogelijk om NL7 aansluitingen in Doe Het Zelf (DHZ)-vorm aan te bieden waarbij partijen zelf de HAS eenvoudig en zonder te lassen kunnen realiseren en eventueel ook andere werkzaamheden bij de eindgebruiker kunnen uitvoeren.

Bij zo’n nieuwe aansluiting kan de Wholesaleklant met inzet van een DHZ-monteur in één klantafspraak zelf de huisaansluiting (HAS) maken en de aansluiting bij de klant thuis activeren. Dat betekent dat de glasvezel van buiten naar binnen gebracht wordt tot in de meterkast. Dit binnenbrengen gebeurt vanaf de ondergrondse OFTU in de buurt van de gevel. Na het binnenbrengen wordt meteen de nieuwe aansluiting aangelegd (FTU geplaatst) en geactiveerd (ONT). Naast dit DHZ proces kunnen deze werkzaamheden ook door KPN worden uitgevoerd. In combinatie met deze werkzaamheden kan ook de migratiedienst van koper naar glas worden aangevraagd. Hierbij zet de monteur het op koper werkende modem om naar de glasaansluiting, inclusief enkele testen voor het aantonen van de goede werking (zogenaamde NTCUF order).

KPN start in de 2e helft van juli 2021 met het nieuwe concept in 5 nieuwe overlay-gebieden, met in totaal zo’n 35.000 aansluitingen. Op basis van de ervaringen die in deze gebieden met het nieuwe uitrolconcept worden opgedaan zal (naar verwachting begin 2022) worden besloten hoe een kortere doorlooptijd voor NL7 orders en de NL7 Doe‑het‑zelf aanlegorders in de WBA/VULA dienstverlening kunnen worden geïntroduceerd.

Als onderdeel van de proef wordt de doorlooptijd van NL7 met ingang van 1 juli 2021 verkort van 14 werkdagen naar 10 werkdagen voor niet-DHZ orders en naar 7 werkdagen voor DHZ orders. Concreet betekent het dus dat alle niet-DHZ orders ingelegd kunnen worden met een minimale doorlooptijd van 10 werkdagen (ook buiten de pilotgebieden). De standaarddoorlooptijd voor deze orders voor de KPI-bepaling blijft voorlopig op 14 werkdagen staan totdat er duidelijkheid is over het vervolg na de pilot.

Met het flexibelere FttH uitrol proces, de kortere doorlooptijd voor NL7 én de introductie van NL7 DHZ maakt KPN een nieuwe stap om de uitrol van haar glasvezelnetwerk in Nederland te versnellen en tevens de ervaring vanuit klantperspectief te verbeteren door werkzaamheden zo veel als mogelijk in één arbeidsgang te realiseren en voor bewoners de overlast verder te minimaliseren.